Finanţele pregătesc verificarea marilor averi nedeclarate de persoanele fizice

Ministerul Finanţelor a publicat pe site-ul propriu un proiect de Ordin privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale. Mai exact, Fiscul vrea să identifice veniturile nedeclarate ale persoanelor fizice şi asigurarea, pe această bază, a principiului echităţii fiscale.

Măsura prevede verificarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a impozitului în cazul persoanelor fizice. Procedura constă în verificarea situaţiei personale a persoanelor fizice şi stabilirea bazei impozabile prin compararea veniturilor declarate cu situaţia patrimonială. Sunt vizate, în principiu, toate persoanele fizice. Cu toate acestea, organul fiscal, având în vedere resursele limitate de care dispune şi numărul mare de contribuabili-persoane fizice, trebuie să selecteze persoanele fizice ce urmează a fi supuse verificării în baza unei analize de risc având la bază criteria interne clar stabilite. În referatul de aprobare semnat de secretarul de stat Dan Manolescu se arată că există „obligaţia persoanei fizice supusă verificării situaţiei fiscale personale de a depune o declaraţie de patrimoniu şi de venituri, care se depune la solicitarea organului fiscal. Termenul de depunere al acestei declaraţii este de 60 de zile, în situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare fiscală, sau în termen de 15 zile dacă solicitarea are loc în timpul verificării situaţiei fiscale personale“.

Ce trebuie să declare persoana fizică, la solicitarea organului fiscal: 1) bunuri imobile: terenuri, clădiri şi alte bunuri imobile; 2) bunuri mobile: mijloace de transport înmatriculate/înregistrate, bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiţiţie însumată depăşeşte 15.000 lei, animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei; 3) active financiare: conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate; d) alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei; e) poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto; f) cheltuieli: cheltuieli personale, cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere; g) datorii.